กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

Spread the love
    
นายอัครชัย  โพนสัย
ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรร  รัตนจุล
ครู ชำนาญการ
น.ส.สุจิตรา  สมอเขียว
ครู
นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
ครู
นายพาณิชย์  มหามาตร
พนักงานราชการ
นางวราภรณ์  ปะติเพนัง
พนักงานราชการ
Cresta Facebook Messenger