กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Spread the love
นางกรศิริ  ศิริแก้ว
ครู  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางยุพิน  เหลาศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปฐพี  ปะติเก
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพิไลวรรณ  ซึ่งเสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเนตร์  กาแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ