กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Spread the love
 
นางอนัญญา  ทมงาม
ครู  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์  ทมงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พิริยา  แสนเสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.นิชุดา  ปาปะกาย
ครู