กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Spread the love
 
นายประไพพัตร  สีจันทา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศักดิ์  ภูมรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ  พลศิริ
ครู