ข้อมูลพื้นฐาน

Spread the love
หัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260892
รหัส Smis 8 หลัก :
  31042006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260892
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองแกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangkaephittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านเมืองแก
ตำบล :
  เมืองแก
อำเภอ :
  สตึก
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31150
โทรศัพท์ :
  044-193416
โทรสาร :
  044-193416
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2519
อีเมล์ :
  muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสตึก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 04:54:18 น.
)