ข้อมูลผู้บริหาร

Spread the love

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 085-682-7452(เอไอเอส) และ 061-651-6356 (ทรู)
Email : –

 

นายกิตติกรณ์  จวงพลงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 083-379-9570
Email : 78.p01.2584@gmail.com
นายสุพจน์  อรุณโน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ –
Email : ………………………..