ข้อมูลผู้บริหาร

Spread the love

นายศุภฤกษ์  พลายงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 087-248-6060
Email : suparoek2516@gmail.com​

 

นายกิตติกรณ์  จวงพลงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 083-379-9570
Email : 78.p01.2584@gmail.com

Cresta Facebook Messenger