รายงานผลการอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบ”

Spread the love