กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (2563-2565)

Spread the love

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางอรุณีย์  สระสงคราม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เป็นประธานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563- 2565 โดยมีหัวหน้างานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของผู้เรียนและ เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ปิดความเห็น บน ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (2563-2565)