Author: admin

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

รายงานการดำเนินงานที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการดำเนินงานที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน