Author: admin

คำสั่งโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ที่ 319/2565 เรือง แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน พฤศจิกายน 2565 0

คำสั่งโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ที่ 319/2565 เรือง แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน พฤศจิกายน 2565

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน และพัสดุ, ครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยและธุรการ (ประเภทจ้างเหมาบริการ)