ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

Spread the love

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชนนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ >>> https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

You may also like...

Cresta Facebook Messenger