Monthly Archive: กันยายน 2020

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบสนับสนุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์