Author: นางสาวสุจิตรา สมอเขียว

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70