Category: กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง การจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อ...

กำหนดการมอบตัว/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป/ห้อเรียนพิเศษ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอ...