รอบรั้วแสด-ดำ

การอบรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและปรับตารางเรียน

Spread the love

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมจัดการอบรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและปรับตารางเรียน โดยจะมีการพัฒนาการเรียนการสอน Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

ปิดความเห็น บน การอบรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและปรับตารางเรียน