ฝ่ายบริหาร

 

นายศุภฤกษ์  พลายงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสิริกาญจน์  วงศาสนธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายกิตติกร  จวงพลงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์  ทมงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางอรุณีย์  สระสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล

 

Cresta Facebook Messenger