กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กำหนดการมอบตัว/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป/ห้อเรียนพิเศษ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Spread the love

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว/รายงานตัว ชั้น ม.1 และ ม.4

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนทั่วไป/ห้องเรียนพิเศษ <<<คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 << คลิกที่นี่

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องทั่วไป ห้องเรียนพิเศษ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ม.1

ม.1 ห้องทั่วไป ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
รายการ ค่าใช้จ่าย รายการ ค่าใช้จ่าย
1. ครูต่างชาติ 600 1. ครูต่างชาติ 600
2. คอมพิวเตอร์ 300 2. คอมพิวเตอร์ 300
3. สมาคมศิษย์เก่าฯ 100 3. สมาคมศิษย์เก่าฯ 100
4. ประกันชีวิต 150 4. ประกันชีวิต 150
5. ทัศนศึกษา 1,000
6. ค่ายวิทยาศาสตร์ 2,000
รวม 1,150 รวม 4,150

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ม.4

รายการ ค่าใช้จ่าย
1. ครูต่างชาติ 600
2. คอมพิวเตอร์ 300
3. สมาคมศิษย์เก่าฯ 100
4. ประกันชีวิต 150
รวม 1,150

หมายเหตุ  1. ค่าสมาคมศิษย์เก่า นักเรียนศิษย์เก่าไม่ต้องจ่าย
2.ค่าใช้จ่ายสามารถชำระในภายหลังได้

เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัวนักเรียน 

  1. ปพ.1
  2. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
  3. รูปถ่ายนักเรียนจำนวน 2 รูป

พร้อมสำเนาเอกสารมาให้เรียบร้อย

ปิดความเห็น บน กำหนดการมอบตัว/รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป/ห้อเรียนพิเศษ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4