โครงสร้างองค์กร

Spread the love

นายศุภฤกษ์  พลายงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 087-248-6060
Email : suparoek2516@gmail.com​

 

นายกิตติกรณ์  จวงพลงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 083-379-9570
Email : 78.p01.2584@gmail.com

 

 

นางอรุณีย์  สระสงคราม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 093-501-4224
Email : arunee0989@gmail.com
นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 081-976-0997
Email : chai_y_asitpha@hotmail.com
นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 085-764-8266
Email : thawatchais3@gmail.com
นางยุพิน  เหลาศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ 044-193416 โทรศัพท์มือถือ 080-157-4109
Email : yupinlaosee@gmail.com