กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

Spread the love
    
นายอัครชัย  โพนสัย
ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรร  รัตนจุล
ครู ชำนาญการ
น.ส.สุจิตรา  สมอเขียว
ครู
นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
ครู
นายพาณิชย์  มหามาตร
พนักงานราชการ
นางวราภรณ์  ปะติเพนัง
พนักงานราชการ