กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Spread the love
นางจินตหรา  บุญมาโนน
ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี  สอนสวาสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายปฏิพล  บุญอำนวย
ครู  ชำนาญการ
นางสาวณิชกานต์  ศรีมนตรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์  ดาพันธะ
ครู ชำนาญการ