กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Spread the love
 
นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
ครู  ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตรา  เสวียงชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  อาจพลไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
น.ส.กุสุมาลย์  ชมโคกกรวด
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นายวรายุทธ  แก้วประทุม
ครู ชำนาญการ
น.ส.วิไลวัลย์  มาน้ำเที่ยง
ครู ชำนาญการ
นายธนากร  โยยรัมย์
ครู
น.ส.เอื้องอุมา  โยสาจันทร์
ครู
นายจักรพงษ์  จิไธสง
ครู
นางโชติรส  น้อยรักษา
ครู