วันจันทร์ , มกราคม 24 2022
Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจิราวรรณ  บุตรโพธิ์ศรี
ครู  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางวีรวรรณ  อ่อนหนองหว้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรุณีย์  สระสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวีระวัฒน์  บัวคำ
ครู ชำนาญการ
นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล
ครู
Cresta Facebook Messenger