ประวัติโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

Spread the love


โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 โทรศัพท์/โทรสาร 044-193415 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเมืองแก อยู่ห่างจากตัวอำเภอสตึก 14.5 กิโลเมตร อยู่ห่าง จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 55 กิโลเมตร ถานที่ตั้งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ สภาตำบลและชาวเมืองแก มอบให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 208 ไร่ 1 งาน 21.6 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองแก โรงเรียนบ้านหนองเชื่อก โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก โรงเรียนบ้านหนองดุม โรงเรียนบ้านหนองกับ โรงเรียนบ้านสวายตางวน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านตามา
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมตั้งขึ้นด้วยผลแห่งความสามัคคี เสียสละแและความคิดก้าวหน้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของชาวบ้านเมืองแกและตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้มีสถานศึกษา สำหรับลูกหลาน

คณะกรรมการในการดำเนินการจัดตั้งประกอบด้วยสมาชิกสภาตำบลเมืองแก ดังนี้
1. นายทองสูรย์ จ่าภา กำนันตำบลเมืองแก
2. นายคำใส ธีรพงษ์สวัสดิ์ แพทย์ประจำตำบล
3. นายอุบล จันทร์สม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเชือก
4. นายพุ่ม ดีสุทธิ์ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านเมืองแก
5. นางสาวสุรัตน์ มีภักดี ผู้นำชุมชน
ทั้งคณะได้เป็นผู้นำประชาชนในการจัดหาที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยมีนายวุฒินันท์ พงษ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิด

การดำเนินกิจการของโรงเรียน
1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก โดยมีนายอุทัย นิวัตินุวงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 78 คน (ม.ศ.1/1/-2) อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยกาญจนพงษ์ ตราชู

โรงเรียนเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลา 46 ปี ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและนักเรียนมาโดยตลอด จนเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชนทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนร่วมมือกันในการพัฒนาและนำโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ประกอบด้วย วงกลม 2 วงซ้อนกัน หมวกปริญญา และงอบบนตารางกราฟ
ความหมาย การผสมผสานและร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บริการชุมชนโดยให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
อักษร ย่อ ม.พ.

คติธรรมประจำโรงเรียน
“สุวิชฺชาโน ภวํ โหติ” ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

คติพจน์ประจำโรงเรียน
เมตตา สามัคคี เรียนดี มีวินัย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นทองกวาว หรือต้นจาน เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่มีความอดทนและแข็งแรงมีดอกสีแสด – ดำ ตรงกับสีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน แสด – ดำ
สีแสด หมายถึง ความกล้าหาญ กล้าแสดงออกทางความคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
สีดำ หมายถึง ความรักที่มั่นคง ความกตัญญูรู้คุณ

Cresta Facebook Messenger