พันธกิจ/เป้าหมาย

Spread the love
พันธกิจ โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้
        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
        2. พัฒนาผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
        3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
        4. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
        5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
        6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้่อต่อการเรียนรู้
เป้าหมาย
        หลักสูตรของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ จึงกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรดังนี้
        1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์
        2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
        4. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และยึกมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคมภาคภูมิใจในความเป็นไทย
        6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
        7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
        8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา