วิสัยทัศน์

Spread the love

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมเป็นองค์กรผู้นำการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านคุณธรรม วิชาการและพื้นฐานเทคโนโลยี มีมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้เรียนตระหนัก รักท้องถิ่น และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง