Category: ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบสนับสนุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง