Category: ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบสนับสนุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

0

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง