Category: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง